Małżeństwo

Informacje dla osób przygotowujących się do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

Zgodnie z kan. 1115 Kodeksu Prawa Kanonicznego małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt. Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej. Zamieszkanie stałe zgodnie z kan. 102 § 1 KPK nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat.
Tymczasowe zamieszkanie zgodnie z kan. 102 § 2 KPK nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeżeli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy.

Małżeństwo w parafii wojskowej mogą zawrzeć te osoby, z których przynajmniej jedna personalnie przynależy do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
Są to (wg Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II: „Spirituali Militium Curae” oraz Statutu Ordynariatu Polowego WP) następujące osoby:

 • żołnierze zawodowi
 • dzieci żołnierzy zawodowych o ile mieszkają razem z rodzicami
 • pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych
 • uczniowie szkół wojskowych
 • wszyscy, którzy pracują dla sił zbrojnych, jeżeli ich związek z armią jest uznany przez prawo cywilne.

Dla osób spoza naszej parafii (niespełniających w/w kryteriów) wszelkich informacji na temat zawarcia sakramentu małżeństwa w naszym Kościele Garnizonowym udzielamy w naszej kancelarii.
Sprawy związane z zawarciem sakramentu małżeństwa przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej (po Mszy św.).

Odpowiednio wcześnie należy dokonać wstępnej rezerwacji terminu ślubu. Można dokonać rezerwacji terminów na 2022 r.

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii w celu odbycia rozmowy duszpasterskiej i spisania protokołu przedmałżeńskiego narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • aktualne świadectwo chrztu (z przeznaczeniem do Sakramentu Małżeństwa). Ważność tego zaświadczenia upływa po 6 miesiącach od daty wystawienia Nie przynoszą jej osoby chrzczone w naszym kościele
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego z datą ważności upływającą nie wcześniej aniżeli data ślubu (można je donieść w trakcie załatwiania formalności przedmałżeńskich) lub odpis aktu małżeństwa zawartego w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • indeks lub zaświadczenie odbycia nauk przedmałżeńskich (można je donieść w trakcie załatwiania formalności przedmałżeńskich)
 • świadectwo odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego (można je donieść w trakcie załatwiania formalności przedmałżeńskich)
 • w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka.
 • dane świadków (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przedstawiając następujące dokumenty:

 • dane świadków (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu.
Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

Narzeczeni przyjmują do wiadomości, że zawarcie sakramentu małżeństwa w Parafii Wojskowej w Zegrzu w uzgodnionym terminie będzie możliwe tylko i wyłącznie po dostarczeniu do kancelarii parafialnej w/w dokumentów.