33. rocznica przywrócenia Ordynariatu Polowego

W dniu 21 stycznia 2024 r. przypada 33. rocznica przywrócenia Ordynariatu Polowego. Biskup polowy dr Wiesław Lechowicz w tym dniu będzie sprawował Mszę św. w kościele garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie, o godz. 11.30.

W Katedrze Polowej Mszę św. dziękczynną za przywrócenie Ordynariatu Polowego 21 stycznia, o godz. 10.00 będzie celebrował kanclerz Kurii biskupiej Ordynariatu Polowego ks. kpt. dr Rafał Kaniecki.

Trochę historii….

(…) Władze PRL-u, zdając sobie sprawę z ogromnego wpływu Kościoła na społeczeństwo, przez cały ten czas nie zdecydowały się na całkowitą likwidację duszpasterstwa wojskowego. Dzięki temu Polska, jako jedyny kraj bloku komunistycznego, zachowała instytucję kapelanów wojskowych. Całością spraw duszpasterskich kierował generalny dziekan. Nie mógł on jednak udzielać kapelanom jurysdykcji kanonicznej, pełniąc jedynie funkcję administracyjną z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej. Pod względem jurysdykcji kościelnej kapelani podlegali ordynariuszom poszczególnych diecezji. Mimo tego, że podlegali pod MON byli otaczani szczególna opieką i sympatią przez księdza prymasa Wyszyńskiego . Siedziba Generalnego Dziekanatu Wojska Polskiego mieściła się przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie, w budynku należącym przed wojną do Polowej Kurii Biskupiej. Przez wiele lat władze PRL traktowały istnienie Generalnego Dziekanatu WP jak jedną z widomych oznak tolerancji i swobód religijnych w Polsce. Równocześnie starano się ograniczyć do minimum kontakty kapelanów z żołnierzami. Nie było mowy o regularnym odprawianiu Mszy św. dla wojska. Chodzenie do kościoła w mundurze, ochrzczenie dziecka lub przystąpienie do pierwszej komunii świętej groziło wstrzymaniem awansu przez nadgorliwych przełożonych . Jeszcze w latach osiemdziesiątych niektórzy oficerowie polityczni „specjalizowali się” sporządzaniu list rodzin wojskowych, które na pierwszym miejscu stawiały praktyki religijne niż układy polityczne. Na pewno duszpasterstwo wojskowe lat 1945 – 80 nie było kontynuatorem tradycji duszpasterstwa wojskowego sprzed, a nawet z okresu wojny.

(…) Gwałtowne przemiany społeczno-polityczne w Polsce w latach 1989-90 stworzyły warunki sprzyjające przywróceniu Ordynariatu Polowego. Dnia 21 stycznia 1991 roku Ojciec Święty mianował ks. prałata dr Sławoja Leszka Głódzia – dotychczasowego pracownika Kurii Rzymskiej – biskupem polowym. Tegoż dnia opublikowano bullę nominacyjną oraz dekrety kongregacji do spraw biskupów, przywracające Ordynariat Polowy w Polsce i zatwierdzające statut Ordynariatu . Dnia 25 stycznia 1991 roku biskup nominat przybył do kraju, gdzie powitali go przedstawiciele najwyższych władz wojskowych. Dnia 31 stycznia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ulicy Długiej w Warszawie erygowano Ordynariat Polowy. Dnia 23 lutego 1991 roku na Jasnej Górze odbyły się uroczystości udzielenia sakry biskupiej ks. prał. Sławojowi Leszkowi Głódziowi.

Art. 3 Statutu Ordynariatu Polowego w Polsce z dn. 08 maja 2021 roku

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy Kościoła łacińskiego i katolickich Kościołów wschodnich:

a) żołnierze zawodowi, wojskowi emeryci i renciści, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi;

b) żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienie tej służby;

c) żołnierze Służby Terytorialnej w czasie trwania służby;

d) pracownicy RON, funkcjonariusze oraz inni pracownicy zatrudnieni w instytucjach wojskowych, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi;

e) uczniowie i studenci szkół oraz uczelni wojskowych;

f) zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, w domach opieki i w podobnych instytucjach wojskowych;

g) członkowie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz wierni świeccy zatrudnieni na stałe przez Ordynariusza Polowego lub za jego zgodą;

h) weterani i kombatanci uznani za takich przez prawo państwowe;

i) funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi;

j) funkcjonariusze i pracownicy Służby Ochrony Państwa, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi;